Download citation

Electrodeposition of polyaniline onto non-noble metals I. Titanium

J. Chim. Phys., 89 (1992) 1215-1220
DOI: https://doi.org/10.1051/jcp/1992891215